Thông báo thay đổi hình thức thi, thời gian thi, chấm thi một số học phần thuộc học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2020-2024 và học kỳ IV trình độ đại học hình thức chính quy, khóa học 2021-2025

Xem chi tiết: Tại đây 

Pin It

Comments are closed.