Thông báo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học các ngành đào tạo trúng tuyển năm 2018, 2019 và năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Pin It

Comments are closed.