Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2020-2024

Xem chi tiết:

– Thông báo

– Lịch thi, chấm thi

Pin It

Comments are closed.