Thông báo Về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2020

IMG_0746 IMG_0747 IMG_0748 IMG_0749 IMG_0750 IMG_0751 IMG_0752 IMG_0753 IMG_0754 IMG_0755 IMG_0756 IMG_0757 IMG_0758

Pin It

Comments are closed.