IMG_0067

Đào tạo Đại học hành chính bằng I – Hệ chính quy...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH – HỆ CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ******** ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Mọi công dân nếu có đủ các điều kiện sau sẽ thuộc đối tượng đào tạo : + Đã tốt...
1 (51)

Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện các công việc, hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong Học viện; - Tổ chức thực hiện đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học việ...