CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

– Ban Đào tạo là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý công tác đào tạo cử nhân Hành chính hệ chính quy; cử nhân Hành chính hệ vừa làm vừa học; cử nhân hành chính văn bằng 2; quản lý và giảng dạy thể chất, quốc phòng và công tác chính trị cho sinh viên chính quy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Comments are closed.