Chương trình đào tạo chuyên ngành Đô thị

Chương trình chuyên ngành Quản lý nhà nước về đô thị là một chuyên ngành thuộc ngành Hành chính học, nhằm trang bị cho các cử nhân tương lai kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp cho các vị trí làm trong và ngoài nhà nước liên quan trực tiếp đến đô thị… Chi tiết môn học

01 02 03 04 05 06

Comments are closed.