Chương trình đào tạo chuyên ngành Nhân sự thuộc ngành QLNN

Bạn muốn có một công việc thu nhập tốt và có thể khẳng định bản thân? Bạn muốn được làm việc với con người, quản lý con người – nguồn tài nguyên quý giá nhất của mọi tổ chức? Chi tiết môn học

6-26-2014 11-08-01 AM 6-26-2014 11-08-37 AM

Comments are closed.