Chương trình đào tạo chuyên ngành thanh tra thuộc ngành QLNN

Thanh tra là một chuyên ngành đào tạo trong ngành Quản lý nhà nước (mã ngành 501) của Học viện Hành chính. Được xây dựng dựa trên thế mạnh của Học viện Hành chính nói chung và khoa Nhà nước và Pháp luật nói riêng, tập trung vào lĩnh vực và hoạt động Thanh tra. Chi tiết môn học

01 02 03 04 05 06

Comments are closed.