Chương trình đào tạo chuyên ngành Xã hội thuộc ngành QLNN

Cơ hội sau tốt nghiệp: – Làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; – Làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước; – Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và hội quần chúng; – Tham gia giảng dạy nghiên cứu trong các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng và Học viện; – Tư vấn cho các chương trình dự án trong và ngoài nước. Chi tiết môn học

01 02 03 04 05 06

 

 

Comments are closed.