Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo chuyên ngành thanh tra thuộc ngành QLNN: tại đây

2. Chương trình đào tạo chuyên ngành Nhân sự thuộc ngành QLNN: tại đây

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công thuộc ngành QLNN: tại đây

4. Chương trình đào tạo chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành QLNN: tại đây

5. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế thuộc ngành QLNN: tại đây

6. Chương trình đào tạo chuyên ngành Xã hội thuộc ngành QLNN: tại đây

7. Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công: tại đây

8. Chương trình đào tạo chuyên ngành Đô thị: tại đây

9. Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước: tại đây

Comments are closed.