CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân.

  Q. Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Bùi Huy Tùng
  Phó Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Phạm Thị Lợi
  Phó Trưởng Ban Đào tạo: TS. Lê Hồng Yến
Phó Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Nguyễn Toàn Thắng

– Ban Đào tạo có 03 phòng chức năng: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo tại chức, Phòng Giáo dục Thể chất, Chính trị và Quản lý sinh viên.

+ Phòng Đào tạo Đại học có chức năng tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo và quản lý chương trình đào tạo Đại học Hành chính hệ chính quy, Đại học Hành chính cấp bằng thứ hai.

  Trưởng Phòng Đào tạo Đại học: ThS. Phan Thị Thanh Hương
  Điện thoại: 043.8343490  
Phó Trưởng phòng: ThS. Lý Thị Kim Bình
Điện thoại: 043.7735611

+ Phòng Giáo dục Thể chất, Chính trị và Quản lý sinh viên có chức năng quản lý công tác Giáo dục Thể chất, Chính trị, Quản lý sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, theo dõi khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

  Trưởng Phòng GDTC-CT và QLSV: ThS. Bùi Thị Tư
  Điện thoại: 043.7734514  

+ Phòng Đào tạo tại chức có chức năng tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo và quản lý chương trình đào tạo Đại học Hành chính hình thức vừa làm vừa học.

  Trưởng Phòng Đào tạo tại chức: ThS. Phùng Văn Hiền
  Điện thoại: 043.7734062  
  Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Nghĩa Hiệp
  Điện thoại: 043.7734807  

bandaotao

Comments are closed.