Thông tin liên hệ

* Quyền Trưởng Ban: ThS. Bùi Huy Tùng
Điện thoại: 043.7731754

Email:

* Phó Trưởng Ban: TS. Lê Hồng Yến

Điện thoại: 043.7734260 – 0989084766

Email:

* Phó Trưởng Ban: ThS. Phạm Thị Lợi

Điện thoại: 043.7732716 – 0912317799

Email:

I. Phòng Đào tạo Đại học

Trưởng phòng: ThS. Phan Thị Thanh Hương

Điện thoại: 043.8343490 – 0903281769

Email:

II. Phòng GDTC-CT và QLSV

Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Tư

Điện thoại: 043.7735610 – 0904601991

Email:

III. Phòng Đào tạo tại chức

– Trưởng phòng: ThS. Phùng Văn Hiền

Điện thoại 043.7734062 – 0919777999

Email:

– Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nghĩa Hiệp

Điện thoại: 043.7734807 – 0986111718

Email: