Quyết định số 836/QĐ-HCQG ngày 01/02/2024 về việc phê duyệt tổng thể chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương theo phương thức từ xa và cho phép vận hành chương trình bồi dưỡng từ xa tại Học viện Hành chính Quốc gia

IMG_7766 IMG_7767 IMG_7768 IMG_7769 IMG_7770 IMG_7771 IMG_7772

Comments are closed.