Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện hoạt động đào tạo đại học sau sáp nhập

(napa.vn) – Ngày 25/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức hoạt động đào tạo.

Theo đó, cho phép Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức hoạt động đào tạo trên cơ sở kế thừa hoạt động đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia trước sáp nhập và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia theo quy định hiện hành.

IMG_0920IMG_0921

 Như Ngọc

Comments are closed.