IMG_0922

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động đào tạo

(napa.vn) – Ngày 13/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu Học viện Hành ch...