Thông tin tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội

- Mã trường: HCH;
– Học viện tuyển sinh 05 phương thức;
– Học viện tuyển sinh 13 ngành và 11 chuyên ngành;
– 12 tổ hợp xét tuyển;
– Mẫu đơn xét tuyển: https://drive.google.com/file/d/1SyR_2RGUDgSMyrrlZsXA59BMy8Ym39Qt/view?usp=sharing

IMG_9187 IMG_9188 IMG_9189 IMG_9190 IMG_9191 IMG_9192 IMG_9193 IMG_9194 IMG_9195 IMG_9196

Comments are closed.