Sổ tay sinh viên 2023

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM 2023   TT Nội dung I THÔNG TIN CHUNG 1 Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2023 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.. 2 Cơ cấu tổ...

Ba công khai

Thông tin đang được cập nhật