Sổ tay sinh viên 2023

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM 2023

 

TT Nội dung
I THÔNG TIN CHUNG
1 Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2023 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2035..
2 Cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia
3 Các trình độ, ngành đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ)
II QUY CHẾ ĐÀO TẠO, QUY CHẾ THI VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
1 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Hành chính Quốc gia
2 Quy định về cố vấn học tập
3 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần đào tạo trình độ đại học của Học viện Hành chính Quốc gia
4 Quy chế công tác sinh viên
4.1 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 10/2016/TTBGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4.2 Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy
4.3 Quy định về công tác quản lý sinh viên, học viên nội trú Ký túc xá Học viện Hành chính Quốc gia
4.4 quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy
4.5 mã số định danh người học, mã tên lớp các bậc, chuyên ngành, hình thức đào tạo của HV
III CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH 2023
Khung chương trình đào tạo (tất cả các ngành)
1 Ngành Quản trị văn phòng
1.1 Chuyên ngành Thư ký văn phòng Doanh nghiệp (thuộc Ngành Quản trị văn phòng)
2 Ngành Quản trị nhân lực
3 Ngành Quản lý văn hóa
3.1 Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch (thuộc Ngành Quản lý văn hóa)
4 Ngành Quản lý nhà nước
5 Ngành Lưu trữ học
5.1 Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ (thuộc Ngành Lưu trữ học)
6 Ngành Thông tin – Thư viện
6.1 Chuyên ngành Quản trị thông tin (thuộc Ngành Thông tin – Thư viện)
7 Ngành Luật
7.1 Chuyên ngành Thanh tra (thuộc Ngành Luật)
8 Ngành Chính trị học
8.1 Chuyên ngành Chính sách công (thuộc Ngành Chính trị học)
8.2 Chuyên ngành Công tác tôn giáo (thuộc Ngành Chính trị học)
9 Ngành Hệ thống thông tin
9.1 Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử (thuộc Ngành Hệ thống thông tin)
10 Ngành Văn hóa học
10.1 Chuyên ngành Văn hóa Du lịch (thuộc Ngành Văn hóa học)
10.2 Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông (thuộc Ngành Văn hóa học)
11 Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành
12 Ngành Ngôn ngữ Anh
12.1 Chuyên ngành Biên – Phiên dịch (thuộc Ngành Ngôn ngữ Anh)
13 Ngành Kinh tế
14 Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
14.1 Chuyên ngành Tổ chức cán bộ (thuộc Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước)
IV NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1 Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia
V HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO
VI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
1. Giới thiệu chung
2. Ban chấp hành Đoàn
3. Chương trình kế hoạch hoạt động
4. Một số câu hỏi thường gặp về Đoàn
5. Công tác Hội sinh viên
6. Địa chỉ liên hệ
VII MỘT SỐ THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN
1. Hà Nội
2. Miền Trung
3. TP. Hồ Chí Minh
Pin It

Comments are closed.