Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

(napa.vn) – Ngày 18/11/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 76/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung.

18C9FB90-3BB9-47F8-8EEE-DDB0C301B855

C6111124-B444-4A3A-AFAA-034A2D977377

389C750F-249F-4B17-85C4-FCB6D0FF433C

1321704A-25AF-419E-92DD-F98F20F3912D

Comments are closed.