Công văn số 21/PVH ngày 02 tháng 3 năm 2022 về việc chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022 tại Huế; Công văn số 22/PVH ngày 02 tháng 3 năm 2022 về việc chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương 2022 và Công văn số 23/PVH ngày 02 tháng 3 năm 2022 về việc chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2022

1z3225355747103_cb1ea9d292923deebaa8a29ebd7588b4

2z3225355787579_9d81101609701f1014b6464750850d48

4z3225437886617_3d042cc18c441d818c38037b10794cd5

5z3225437885218_896622ba0c20aee3c52023fe7304dfdd

6z3225437900842_28462b92ca4ec08f55cf4cda4a56d947

 

7z3225437905224_5265a88a9570410f89605662fadae28d

z3225355800456_5b2b9ec1e2022fadd896ef809382bd5e

 

8z3225437905360_ec9ea9f7fd5b80ce533e6c36a51fccf5

 

Comments are closed.