Hội thảo khoa học “ Đổi mới Quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước – Những vấn đề đặt ra”

Chiều ngày 24/8/2023, tại trụ sở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, 201 Phan Bội Châu, thành phố Huế, Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam”, Mã số đề tài ĐTCT. 06/23 tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đổi mới  quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước –  Những vấn đề đặt ra” để lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có chuyên môn sâu và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân lực cơ quan hành chính nhà nước để tiếp tục triển khai hoàn thiện đề tài.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu khai mạc Hội thảo tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu khai mạc Hội thảo tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung – Chủ nhiệm đề tài cho biết: Ngày nay trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, để thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đòi hỏi các quốc gia phải cải tổ, cải cách trên nhiều lĩnh vực, nhất là cải cách hành chính, trong đó nguồn nhân lực được xác định là yếu tố quan trọng nhất, có tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi một quốc gia.

Như bao quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, vấn đề quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công nói chung và quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước nói riêng cần phải được đổi mới để đáp ứng yêu cầu cải cách và hội nhập.

Nội dung chính của Hội thảo tập trung thảo luận về 3 chủ đề được xác định, đó là: (1) Xu hướng đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam; (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; (3) Quá trình phát triển và đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Trưởng Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị Văn phòng, Phân viện Học viện KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị Văn phòng, Phân viện Học viện KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

TS. Ngô Văn Trân – GVCC, Phân viện Học viện KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

TS. Ngô Văn Trân – GVCC, Phân viện Học viện KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

ThS. Nguyễn Thu Trang – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

ThS. Nguyễn Trang Thu – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

Hội thảo đã nhận được các bài nghiên cứu có giá trị, mang hàm lượng khoa học cao và thể hiện tính đa dạng trong cách tiếp cận. Thông qua 3 bài tham luận của PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên, TS. Ngô Văn Trân, ThS. Nguyễn Trang Thu, ý kiến của các nhà khoa học trao đổi tại Hội thảo không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn có tính lý luận, học thuật, gợi mở những giải pháp khoa học, hàm ý chính sách trong lĩnh vực quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tốt cho nhu cầu phát nền kinh tế – xã hội Việt Nam hiện nay.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh: Đây là đề tài nằm trong Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ “Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đã lựa chọn nghiên cứu đề tài có tính cấp thiết. Trong hội thảo này các bài viết, các bài tham luận, các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học đã gợi mở nhiều vấn đề, tuy nhiên PGS.TS. Lương Thanh Cường khuyến nghị chủ nhiệm đề tài và cộng sự cần nghiên cứu, đi sâu hơn về cả phần lý luận và thực tiễn của đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước: (1) Sự canh tranh khu vực tư và khu vực công trong việc tuyển chọn nguồn nhân lực, thời điểm hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao về chất lượng chưa tương xứng, cần hướng tới nhu cầu đào tạo ở nguồn nhân lực chất lượng cao, cần hướng đến giải pháp tăng cung nguồn nhân lực chất lượng cao; (2) Quy luật khách quan đó là sự dịch chuyển lao động giữa khu vực công và khu vực tư đòi hỏi sự thay đổi, cơ chế và phương thức tuyển dụng; (3) Chuyển dịch nền công vụ theo hệ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm, dự báo tương lai với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự phát triển của lực lượng sản xuất xuất hiện mô hình mới, thiết kế theo hướng liên ngành, đa chức năng nhiệm vụ; (4) Công chức toàn cầu, công dân đa quốc tịch, không chỉ là cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm mà có thể chúng ta có thể thuê người ngoài quản lý, điều hành, định hướng để đổi mới quản lý, bộ máy gọn nhẹ, hiệu suất cao; (5) Vấn đề thu nhập, tăng lương cho công chức không thể tăng vô hạn, cần tạo động lực trong quá trình công hiến của công chức, tự hào, khát vọng hy sinh vì đất nước là một vinh dự; (6) Trong quá trình đổi mới không phải nền công vụ cố định, bất biến, nền tảng tư duy phát triển, thay đổi, nền công vụ hiện nay khác với nền công vụ trước. Do vậy, nhà nước phải thay đổi, đổi mới quản lý, chính sách để theo kịp với thực tiễn; (7) Trong xu thế hội nhập, cách mạng khoa học và công nghệ, đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước phải gắn với quá trình chuyển đổi số, văn hóa không gian mạng, an ninh, an toàn nền công vụ trong môi trường mạng, quản lý là kiểm soát được thông tin sử dụng đúng mục đích, yêu cầu.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Chủ nhiệm đề tài khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT - Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT – Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

TS. Lê Cẩm Hà – Trưởng Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

TS. Lê Cẩm Hà – Trưởng Bộ môn Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Trần Xuân Bình – Đại học Khoa học, Đại học Huế trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

PGS.TS. Trần Xuân Bình – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên, Phân viện Học viện KVMT trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên, Phân viện Học viện KVMT trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

11

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.