Thông báo số 76/TB-PVH ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp tục tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng theo hình thức trực tuyến năm 2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

1

2

3

4

5

 

Comments are closed.