Thông báo số 92/TB-PVH ngày 15/9/2021 về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng theo hình thức trực tuyến năm 2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

1

234

IMG_8487

 

Comments are closed.