Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức

BM.PHAP LUAT HANH CHINH VA TO CHUC

  • THÀNH LẬP

Tiền thân là Bộ môn Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước theo Quyết định số 798/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 4 năm 2013.

Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3137/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số giảng viên, người lao động: 08 người (05 người trực tiếp tại Bộ môn và 03 người kiêm chức tại các đơn vị khác); trong đó có 02 tiến sĩ; 01 nghiên cứu sinh,; 05 thạc sĩ.

– Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Lê Văn Mão

ThS. Lê Văn Mão - Phó Trưởng Bộ môn PLHCTC

ThS. Lê Văn Mão – Phó Trưởng Bộ môn PLHCTC

Comments are closed.