CONG DOAN PHAN VIEN HUE

Công đoàn bộ phận

THÀNH LẬP Tiền thân Công đoàn Bộ phần là tổ Công đoàn được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-CĐHVHC ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Học viện Hành chính. Công đoàn bộ phận được thành lập theo ...
BM.QLNN VE NGANH,LINH VUC

Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

THÀNH LẬP Tiền thân là Bộ môn Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước theo Quyết định số 798/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 4 năm 2013. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học việ...
BM.PHAP LUAT HANH CHINH VA TO CHUC

Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức

THÀNH LẬP Tiền thân là Bộ môn Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước theo Quyết định số 798/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 4 năm 2013. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học việ...
P.NGOAI NGU TIN HOC VA TT THU VIEN

Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

THÀNH LẬP Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chí...
DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

THÀNH LẬP Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chí...
P.QL DAO TAO BOI DUONG

Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng

THÀNH LẬP Tiền thân là Phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thành lập theo Quyết định số 1139/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Qu...
P.TAI VU KE TOAN

Phòng Tài vụ – Kế toán

THÀNH LẬP Phòng Tài vụ – Kế toán thành lập theo Quyết định số 2928/QĐ-HCQG ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 n...
P.QUAN TRI

Phòng Quản trị

THÀNH LẬP Phòng Quản trị thành lập theo Quyết định số 977/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Học viện Hành chính. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học...