Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

BM.QLNN VE NGANH,LINH VUC

  • THÀNH LẬP

Tiền thân là Bộ môn Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước theo Quyết định số 798/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 4 năm 2013.

Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3138/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số giảng viên, người lao động: 05 người (03 người trực tiếp tại Bộ môn và 02 người kiêm chức tại các đơn vị khác); trong đó có 02 nghiên cứu sinh, 03 thạc sĩ.

Phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hiển

Comments are closed.