Công đoàn bộ phận

CONG DOAN PHAN VIEN HUE

  • THÀNH LẬP

Tiền thân Công đoàn Bộ phần là tổ Công đoàn được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-CĐHVHC ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Học viện Hành chính.

Công đoàn bộ phận được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ – CĐHVHC tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Theo Điều lệ Công đoàn.

– Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số đoàn viên công đoàn: 49 người.

– Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020: 03 đồng chí

– Chủ tịch Công đoàn Bộ phận: đồng chí Đặng Văn Minh

Đồng chí Đặng Văn Minh - Trưởng phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn

– Công đoàn Bộ phận có 6 tổ:

+ Tổ công đoàn Đào tạo + Tổ công đoàn Quản trị

+ Tổ công đoàn Tổ chức – Hành chính + Tổ công đoàn 02 Bộ môn

+ Tổ công đoàn Tài vụ – Kế toán và Thư viện + Tổ công đoàn Bồi dưỡng

  • THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

– Năm 2016, 2017, 2018 Công đoàn bộ phận được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

– Được công đoàn Bộ Nội vụ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Comments are closed.