Giới thiệu chung

TAP THE CAN BO

  • THÀNH LẬP

Tiền thân là Chi bộ Văn phòng đại diện Học viện Hành chính tại miền Trung (nay được đổi tên là Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế) được thành lập theo Quyết định số 71-QĐ/ĐUHV ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Lãnh đạo thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tập trung, thống nhất công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác đoàn thể và công tác chuyên môn tại Phân viện Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số đảng viên: 26 đảng viên

- Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 05 đồng chí

– Bí thư: đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển

- Phó Bí thư: đồng chí Lê Văn Mão

  • THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Đạt được nhiều giấy khen, bằng khen do Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, Đảng ủy Bộ Nội vụ khen thưởng.

Comments are closed.