Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

  • THÀNH LẬP

Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3135/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số viên chức, người lao động: 02 người kiêm nhiệm.

– Phụ trách: ThS. Lê Văn Mão

ThS. Lê Văn Mão -

ThS. Lê Văn Mão – Phụ trách Phòng NCKH và HTQT

  • THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

- Tổ chức các Hội thảo khoa học, Tọa đàm khoa học, trong đó có 01 Hội thảo quốc tế vào năm 2017.

- Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

- Phát hành Tập san Quản lý nhà nước: 14 số, 2 số/năm.

Comments are closed.