Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

P.NGOAI NGU TIN HOC VA TT THU VIEN

  • THÀNH LẬP

Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3136/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số viên chức, người lao động: 3 người; trong đó có 1 thạc sĩ; 2 cử nhân.

Phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển

  • THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Tập thể: 5 năm liên tục là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Comments are closed.