Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng

P.QL DAO TAO BOI DUONG

  • THÀNH LẬP

Tiền thân là Phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thành lập theo Quyết định số 1139/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3134/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số viên chức, người lao động: 9 người; trong đó 1 tiến sĩ; 1 nghiên cứu sinh; 6 thạc sĩ và 1 cử nhân.

ThS. Mai Thị Phương Dung - Trưởng Phòng QLĐTBD

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng Phòng QLĐTBD

ThS. Lê Văn Lộc - Phó Trưởng phòng QLĐTBD

ThS. Lê Văn Lộc – Phó Trưởng phòng QLĐTBD

 

  • THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Tập thể: 5 năm liên tục là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Comments are closed.