Phòng Quản trị

P.QUAN TRI

THÀNH LẬP

Phòng Quản trị thành lập theo Quyết định số 977/QĐ-HCQG ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Học viện Hành chính. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Phòng Quản trị.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3132/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản trị, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số viên chức, người lao động: 16 người, trong đó có 2 thạc sĩ.

– Trưởng phòng: ThS. Đặng Văn Minh

– Phòng có 4 tổ: + Tổ quản lý Ký túc xá và Nhà ăn + Tổ Kỹ thuật – Vật tư + Tổ bảo vệ + Tổ vệ sinh

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Tập thể: 5 năm liên tục là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Comments are closed.