Phòng Tài vụ – Kế toán

P.TAI VU KE TOAN

  • THÀNH LẬP

Phòng Tài vụ – Kế toán thành lập theo Quyết định số 2928/QĐ-HCQG ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Phòng Tài vụ – Kế toán

  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 3133/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài vụ – Kế toán, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số viên chức, người lao động: 05 người, trong đó có 4 thạc sĩ, 1 cử nhân.

– Trưởng phòng: ThS. Đặng Công Minh Tâm

- Phó Trưởng phòng: ThS. Trương Thùy Hương

  • THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Tập thể: 5 năm liên tục là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Comments are closed.