tha

BAN GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN

TS. Thiều Huy Thuật Chức vụ: Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên
tvien

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, KHẢO THÍ VÀ THƯ VIỆN

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 7 người ThS. Nguyễn Phúc Hải – Phó Trưởng phòng phụ trách, điều hành ThS. Lục Văn Đạt – Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Ngọc – Chuyên viên ThS. Đặng Thị Việt Hà ̵...
đtbd

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 12 người TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng ThS. Nguyễn Thị Nghị – Chuyên viên chính ThS. Phạm Ngọc Dũng – Chuyên viên ThS. Đặng Thị Phương Thảo...
qtri

PHÒNG QUẢN TRỊ

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 7 người ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng Phòng CN. Đoàn Thị Tố Uyên – Chuyên viên ThS. Trần Quang Bình – Chuyên viên Ông. Nguyễn Tấn Ninh – Nhân viên Ông. Nguyễn Duy Tân – Nhân vi...
tchc

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 7 người TS. Thiều Huy Thuật – Phụ trách phòng ThS. Lê Hoàng Anh – Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Mai – Chuyên viên CN. Lê Thị Trang – Chuyên viên ThS. Trần Hữu Nam – ...
Tckt

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 6 người ThS. Giang Việt Đại – Phó Trưởng phòng phụ trách, điều hành CN. Nguyễn Tùng Vi – Kế toán viên ThS. Trần Thị Thuỳ Vi – Kế toán viên CN. Vũ Thị Thu Hiền – Kế toán viên ...