GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính được thành lập theo Quyết định số 335/2005/QĐ-TTg ngày 16 – 12 – 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở Phân viện tại: số 51 Phạm Văn Đồng (597 đư...
Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức

 Phòng Tổ chức:   Điện thoại liên hệ . 05003875339  Vị trí và chức năng –  Phòng Tổ chức – Cán bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên. –  Tham mưu, giúp Gi...
Phòng Quản trị

Phòng Quản trị

1. Vị trí và chức năng –  Phòng Quản trị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên. –  Tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về việc tăng cường, quản lý và sử dụng c...
Phòng Tài vụ - Kế toán

Phòng Kế toán – Tài vụ

 1. Vị trí và chức năng      –  Phòng Kế toán – Tài vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.      –  Phòng Kế toán – Tài vụ là đơn vị thuộc Phân...
Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

   1.      Vị trí, chức năng -  Phòng Hành chính – Tổng hợp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên. -  Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị thuộc Phân viện có chức năng ...
Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng

Khoa Đào tạo – Bồi dưỡng

Vị trí, chức năng -  Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên. -  Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân viện về toàn bộ hoạt động đào tạo và bồi d...
Khoa Lý luận cơ sở & QLNN

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

          1.Vị trí, chức năng Khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 4682/QĐ-HVHC ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Học viện Hành chính có chức năng chính là gi...