TỌA ĐÀM KHOA HỌC TẠI PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Theo kế hoạch các hoạt động khoa học năm 2014, ngày 10 tháng 11 năm 2014, Khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước (- Phân viện khu vực Tây Nguyên) đã tổ chức Tọa đàm khoa họcvới chủ đề “Đào tạo đại họ...