tha

BAN GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN

TS. Thiều Huy Thuật Chức vụ: Phó Giám Đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên
tvien

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, KHẢO THÍ VÀ THƯ VIỆN

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 7 người ThS. Nguyễn Phúc Hải – Phó Trưởng phòng phụ trách, điều hành ThS. Lục Văn Đạt – Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Ngọc – Chuyên viên ThS. Đặng Thị Việt Hà ̵...
đtbd

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 12 người TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng ThS. Nguyễn Thị Nghị – Chuyên viên chính ThS. Phạm Ngọc Dũng – Chuyên viên ThS. Đặng Thị Phương Thảo...
qtri

PHÒNG QUẢN TRỊ

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 7 người ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng Phòng CN. Đoàn Thị Tố Uyên – Chuyên viên ThS. Trần Quang Bình – Chuyên viên Ông. Nguyễn Tấn Ninh – Nhân viên Ông. Nguyễn Duy Tân – Nhân vi...
tchc

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 7 người TS. Thiều Huy Thuật – Phụ trách phòng ThS. Lê Hoàng Anh – Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Mai – Chuyên viên CN. Lê Thị Trang – Chuyên viên ThS. Trần Hữu Nam – ...
Tckt

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Cơ cấu tổ chức: Phòng có 6 người ThS. Giang Việt Đại – Phó Trưởng phòng phụ trách, điều hành CN. Nguyễn Tùng Vi – Kế toán viên ThS. Trần Thị Thuỳ Vi – Kế toán viên CN. Vũ Thị Thu Hiền – Kế toán viên ...