Kế hoạch, lịch thi và Lịch thi bổ sung các lớp cao học tháng 4/2024

Kế hoạch Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I các lớp Cao học 2302QLCC, 2302QLCI, 2302 QLKB, 2302TNCB, 2302 LHOB năm 2023 theo định hướng ứng dụng: KHthiketthuchocphandaky

Lịch thi, chấm thi các lớp 2302QLCC, 2302QLCI, 2302QLKB, 2302TCNB, 2302LHOB NĂM 2023: lichthiKTHPhocky 1.2024 da ky

Thông báo về việc tổ chức thi, chấm thi bổ sung kết thúc học phần học các lớp cao học KT4.TN4; TC15.TN2; HC27.TN3; HC27.TN9: Thongbaolichthibosungcaclopcaohoc – Đã Ký

Lịch thi, chấm thi bổ sung: Lichthiketthuchocphan-thibosung – Đã ký

Comments are closed.