Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021

d25945dae38013de4a91

2c2556aff0f500ab59e4

950cb475122fe271bb3e

6db400d5a68f56d10f9e

1

 

Comments are closed.