Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ

Thực hiện kế hoạch phòng cháy chữa cháy hàng năm theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành vì mục đích đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở giáo dục; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia, của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã ban hành Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và xác định rõ những nhiệm vụ chính sau đây:

  • Đề xuất, ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy chữa cháy;
  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy;
  • Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để tập huấn, kiểm tra các máy móc, thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại Phân viện;
  • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy;
  • Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra, dự trù kinh phí cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên gồm có 12 thành viên và lực lượng công an cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ Phân viện. Quyết định nhiệm vụ và danh sách thành viên được ban hành theo Quyết định số: 20/QĐ-PVTN ngày 28/9/2020.

Việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên là việc làm cần thiết nhằm góp phần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại Phân viện, đảm bảo an toàn và người và tài sản khi có hỏa hoạn xảy ra. Các thành viên của đội cùng toàn thể viên chức, người lao động cùng nhau cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ của quyết định này./.

          Một số hình ảnh:

Đồng chí Trần Quang Bình - Chuyên viên phòng Quản trị thông qua quyết định thành lập đội PCCC

Đồng chí Trần Quang Bình – Chuyên viên phòng Quản trị thông qua quyết định thành lập đội PCCC

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc Phân viện HVHC Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biếu tại buổi công bố quyết định

TS. Thiều Huy Thuật – Phó giám đốc Phân viện HVHC Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biếu tại buổi công bố quyết định

Các đồng chí trong đội PCCC chụp hình lưu niệm

Các đồng chí trong đội PCCC chụp hình lưu niệm

Nguyễn Thị Huyền Trang

Comments are closed.