Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự 
Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

Hội thảo khoa học “Quản trị công và Covid-19”

Chiều ngày 29/10/2022, được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2022 với chủ đề: “Q...