Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 86/QĐ/HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

401CA74F-F0E2-4655-9250-7DD35BA7C4E6

572F5ED5-FE20-4225-B26A-5979D6F69490

10EBAE35-7917-49F5-A9B0-7DB1A7AAAFE6

2FC753A0-07A4-49A3-9BE7-E43BC6982695

Comments are closed.