3 loại đơn vị hành chính cấp huyện

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thành ba loại: Loại I, loại II và loại III với 5 tiêu chí tính điểm cụ thể: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; số đơn vị hành chính trực thuộc; trình độ phát triển kinh tế – xã hội; các yếu tố đặc thù.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và quận thuộc thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được công nhận là đơn vị hành chính cấp huyện loại I không theo tiêu chí.

Ngoài các trường hợp trên, tiêu chuẩn tính điểm của các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp huyện được đề xuất cụ thể như sau:

Về quy mô dân số, đối với huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, huyện có dưới 40.000 người được tính 50 điểm, có từ 40.000 người trở lên thì cứ thêm 600 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 250 điểm. Đối với huyện đồng bằng, huyện có dưới 50.000 người được tính 50 điểm, có từ 50.000 người trở lên thì cứ thêm 700 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 250 điểm. Đối với quận và thị xã đồng bằng, có dưới 80.000 người được tính 50 điểm, có từ 80.000 người trở lên thì cứ thêm 800 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 250 điểm. Đối với thị xã miền núi, vùng cao, biên giới, có dưới 60.000 người được tính 50 điểm, có từ 60.000 người trở lên thì cứ thêm 700 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 250 điểm.

Về diện tích tự nhiên, đối với huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, có dưới 20.000 ha diện tích tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 20.000 ha trở lên thì cứ thêm 1.000 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm. Đối với huyện đồng bằng, có dưới 10.000 ha diện tích tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 10.000 ha trở lên thì cứ thêm 600 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm. Đối với thị xã đồng bằng, có dưới 3.000 ha diện tích tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 3.000 ha trở lên thì cứ thêm 150 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm. Đối với quận, có dưới 1.000 ha được tính 40 điểm; có từ 1.000 ha trở lên thì cứ thêm 100 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm. Đối với thị xã đồng bằng, có dưới 3.000 ha được tính 40 điểm, có từ 3.000 ha trở lên thì cứ 150 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm. Đối với thị xã miền núi, vùng cao, biên giới, có dưới 4.000 ha được tính 40 điểm, có từ 4.000 ha trở lên thì cứ thêm 200 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm.

Theo dự thảo, đơn vị hành chính cấp huyện có trên 16 đơn vị hành chính cấp xã thì cứ thêm 1 đơn vị hành chính cấp xã được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 20 điểm.

Về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm trên địa bàn (tính bình quân trong 3 năm đến năm ngân sách gần nhất) đạt 100% kế hoạch được tính 10 điểm, nếu thu tăng trên 100% thì cứ thêm 5% được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 20 điểm.

Ngoài ra, đơn vị hành chính cấp huyện thuộc khu vực đồng bằng có đơn vị hành chính cấp xã là miền núi, vùng cao thì mỗi đơn vị hành chính cấp xã miền núi, vùng cao được tính 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.

Đơn vị hành chính cấp huyện thuộc khu vực miền núi được tính 15 điểm, đơn vị hành chính cấp huyện khu vực miền núi có đơn vị hành chính cấp xã là vùng cao thì mỗi đơn vị hành chính cấp xã vùng cao được tính 1 điểm. Đơn vị hành chính cấp huyện thuộc khu vực vùng cao được tính 25 điểm. Đơn vị hành chính cấp huyện thuộc khu biên giới quốc gia, hải đảo được tính 20 điểm. Quận, thị xã có mật độ dân số 120 người/ha thì được tình là 5 điểm, có mật độ dân số trên 120 người/ha thì cứ tăng thêm 10 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 20 điểm. Thị xã là trung tâm tỉnh lỵ, quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được tính 15 điểm.

Đơn vị hành chính cấp huyện có cửa khẩu quốc tế thì mỗi cửa khẩu quốc tế được tính 10 điểm, có cửa khẩu quốc gia thì mỗi cửa khẩu quốc gia được tính 5 điểm. Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm từ 30 – 50% dân số được tính 5 điểm, có trên 50% dân số được tính 10 điểm.

Việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện căn cứ vào tổng số điểm của các tiêu chí trên. Khung điểm phân loại cụ thể như sau: Đơn vị hành chính cấp huyện loại I có tổng điểm các tiêu chí từ 341 điểm trở lên; loại II có tổng điểm từ 201 – 340 điểm; loại III tổng điểm từ 200 điểm trở xuống.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Comments are closed.