Danh mục phiếu khảo sát

STT Mã phiếu Tiêu đề Đối tượng khảo sát QR Code 1 Mẫu 1.1 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên/học viên về học phần Sinh viên/học viên (sau khi học xong học phần) 2 Mẫu 1.2 Phiếu khảo sát ý k...