Hướng dẫn tổng rà soát, giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2016-2021

Mẫu biểu đi kèm thông báo:

M_u 07- Bang Tong hop ket qua

Mau 01- Bien ban Hoi nghi

Mau 02 -Phieu tin nhiem

Mau 03- Bien ban kiem phieu

Mau 04 -Bien ban Hoi nghi lien tich

Mau 05 -Phieu tin nhiem tai Hoi nghi lien tich

Mau 06- Bien ban kiem phieu lien tich

Ban kiem diem ca nhan

img039 img040 img041 img042 img043 img044 img045 img046 img047 img048

 

Comments are closed.