5 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất 5 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính.
Ảnh minh họa

5 tiêu chí gồm: 1- Quy mô dân số; 2- Diện tích tự nhiên; 3- Số đơn vị hành chính trực thuộc (đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện); 4- Trình độ phát triển kinh tế – xã hội; 5- Các yếu tố đặc thù.

Dự thảo nêu rõ, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Các đơn vị hành chính cấp tỉnh còn lại được phân thành ba loại I, II, III.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định trường hợp công nhận đơn vị hành chính loại I không theo tiêu chí. Cụ thể, công nhận thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Tiêu chuẩn tính điểm đơn vị hành chính cấp tỉnh

Dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn tính điểm của các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính tỉnh như sau:

Về quy mô dân số, đối với tỉnh miền núi, vùng cao, tỉnh có dưới 400.000 người được tính 50 điểm, có từ 400.000 người trở lên thì cứ thêm 6.000 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 250 điểm. Đối với tỉnh đồng bằng, tỉnh có dưới 700.000 người được tính 50 điểm, có từ 700.000 người trở lên thì cứ thêm 9.000 người được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 250 điểm.

Về diện tích tự nhiên, đối với tỉnh miền núi, vùng cao, tỉnh có dưới 400.000 ha diện tích tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 400.000 ha trở lên thì cứ thêm 8.000 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm. Đối với tỉnh đồng bằng, tỉnh có dưới 90.000 ha diện tích tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 90.000 ha trở lên thì cứ thêm 6.000 ha được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 150 điểm.

Theo dự thảo, tỉnh có trên 11 đơn vị hành chính cấp huyện thì cứ thêm 1 đơn vị hành chính cấp huyện được tính 1 điểm, tối đa không quá 15 điểm.

Bên cạnh đó, tỉnh có tỷ lệ thu, chi ngân sách hàng năm trên địa bàn (tính bình quân trong 3 năm đến năm ngân sách gần nhất với thời điểm phân loại) đạt tỷ lệ cân đối 100% (thu đủ chi) thì được tính 10 điểm, đạt trên 100% (thu nhiều hơn chi) thì cứ thêm 5% được tính thêm 1 điểm, tối đa không quá 40 điểm.

Với các yêu tố đặc thù, dự thảo nêu rõ: Tỉnh đồng bằng có đơn vị hành chính cấp huyện miền núi được tính 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm. Tỉnh thuộc khu vực miền núi được tính 15 điểm; tỉnh thuộc khu vực miền núi có đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao thì mỗi đơn vị hành chính cấp huyện vùng cao được tính 1 điểm. Tỉnh thuộc khu vực vùng cao được tính 25 điểm; tỉnh thuộc khu vực biên giới quốc gia được tính 20 điểm; tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm từ 30 đến 50% dân số được tính 5 điểm, có trên 50% dân số được tính 10 điểm.

Việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh căn cứ vào tổng số điểm của các tiêu chí trên. Khung điểm phân loại cụ thể như sau: Đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có tổng điểm các tiêu chí từ 341 điểm trở lên; loại II có tổng điểm từ 201 – 340 điểm; loại III tổng điểm từ 200 điểm trở xuống.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Comments are closed.