Công văn số 01/VP V/v góp ý vào dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016(lần 2)

BC TK năm theo MẪU Báo cáo BNV 2015

img573

Comments are closed.