Thông báo V/v bổ sung mẫu biểu đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp(hang I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

Mẫu số 5a,5b

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

Số: 231/TB-TCCB(P2)

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung mẫu biểu đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

 

 

Để bảo đảm thống nhất việc hoàn chỉnh Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo theo quy định tại Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tại Điểm đ Khoản 5 Mục I (dùng cho thi lên chức danh giảng viên chính); tại Điểm đ Khoản 4 Mục II (dùng cho thi lên giảng viên cao cấp), được sự đồng ý của Phó Giám đốc Thường trực Học viện, Ban Tổ chức – Cán bộ thông báo và cung cấp Mẫu số 5a và Mẫu số 5b (đính kèm Thông báo này).

Thừa lệnh lãnh đạo Học viện, Ban Tổ chức – Cán bộ kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có viên chức giảng dạy đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016 thực hiện một số nội dung công việc sau:

  1. Phổ biến Thông báo này trong đơn vị để các viên chức giảng dạy đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016 biết, hoàn chỉnh Mẫu số 5a và Mẫu số 5b (đăng kèm theo Thông báo này trên Website Học viện Hành chính Quốc gia) trên máy vi tính (không dùng bút viết);
  2. Thu bổ sung bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước trong đó viên chức được xếp lương ngạch giảng viên hoặc tương đương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định và có đóng BHXH bắt buộc để ghi nhận thời gian giữ ngạch giảng viên và tương đương đối với viên chức dự thi thăng hạng lên giảng viên chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức – Cán bộ (qua người nhận hồ sơ: Đỗ Văn Huyên, phòng 216 nhà A,
ĐT: 0438359295; 0976652966) để kịp thời tháo gỡ./.

Nơi nhận:- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc HV;

– Thứ trưởng BNV phụ trách, điều hành HV (để b/c);

– Các Phó Giám đốc HV (để b/c);

– Website Học viện Hành chính Quốc gia;

– Lưu: TCCB.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp

 

Comments are closed.