Công văn 221-CV/BCSĐ Về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn của công văn Quý vị tải về tại đây: Download

Comments are closed.