Công văn số 1058/BNV-CCHC ngày 10/3/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ, đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính

Screenshot (386)

Comments are closed.